Pågående och avslutade arbeten.

Förslag på arbetsuppgifter:

Soffa till klubblokalen. Fixat

Inköp traktor med underbett.

Justering grävskador vid tremetern.

Reparation elkablar m.m.

Säkerhetsändring traktorgrind.

Påkörningsskydd belysningsstolpar.

Ny säkerhetsavspärrning publik. Pågående

Test flexislang innermarkering. Pågående

Översyn, modernisering ljussignaler. Pågående

Säkerhetsgrind för barn ingång depå.

Justering bana inför påläggning av nytt material. Fixat

Utbyte startgrindsfundament.

Nedtagning luftsarg. Fixat

Hämtning 1 kubik singel för fyllning dränering.

Hämtning lera. Fixat

Reparation koppling vattenbilen. Fixat

Översyn brandsläckare. Fixat

Översyn första hjälpen utrustning.

Åtgärder på hemsidan. Telefonvänlig, större text på inlägg.

Stativ för siren.

Montering plifix för innermarkering. Testat fungerar.

Rensning kontor för provapåutrustning. Fixat

Flyttning barack.

Reparation kritkärra. Fixat

Experiment dammbekämpning. Pågående.

Uppmätning kurvradier på banan. Fixat

Hopsamling sand och stenmjöl. Fixat

Påläggning banmaterial. Pågående.

Gånggrind vid starten. Fixat

Byte batterier i vattenbilen. Fixat

Reparation modifiering drag på långsladden. Fixat

Checklistor: tornet,starten och depån. Fixat

Kapning grindstolpar. Fixat

Tätning vattenläckage vattenbilen. Fixat

Ny startgrind. Fixat

Kabeldragning ljus och startgrind. Fixat

Stenrensning av banan. Fixat

Svetsning underliggare 3 meter vid läktare Fixat

Uppstart av vattenbilen. Fixat

Tillverkning sorteringsgaller. Fixat

Städning omklädningsrum. Fixat

Hoprullning sargskydd. Fixat

Justering fönster byte lås Vipen. Fixat

Hyvling av banan. Fixat med hjälp av kommunen.

Städning rensning förrådscontainer. Fixat

Montering nytt stödben långsladd. Fixat

Losstagning byte slitstål långsladd. Fixat

Rivning telefonkiosk. Fixat

Allmän grovstädning. Fixat

Kapning svetsning tremetersstaket. Fixat

Finjustering, sladdning bana. Fixat.

Klippning buskar.  Fixat

Hämtning skopa traktor. Fixat

Borttagning innermarkering för schaktning av banan.  Fixat

Rivning trävägg mellan lokaler.  Fixat

Flyttning miljöcontainer. Fixat

Rivning gammal kiosk.  Fixat

Justering reparation  bullerplank.  Fixat

Städning kök.  Fixat

Flyttning grind och tremetersstaket från depå.  Fixat

Gånggrind framför klubblokal.  Fixat

Ny gånggrind vid starten.  Fixat

Reparation styrning m.m. kommuntraktor.  Fixat med hjälp av ”Krita”

Rivning överliggare startgrind för tillgängl. med väghyvel och lastbil. Fixat